MDR'en

Lymeziekte

Initiërende partij(en):
CBO

De Richtlijn Lymeziekte is ontwikkeld op initiatief van het Richtlijnconsortium Nederland en gepubliceerd in 2013.

Inhoud van de richtlijn

Deze richtlijn:

  • beoogt een leidraad te geven voor de dagelijkse praktijk van de preventie, diagnostiek en behandeling van lymeziekte.
  • is geschreven voor en door de zorgverleners in samenspraak met patiënten.
  • biedt aanknopingspunten voor bijvoorbeeld transmurale afspraken of lokale protocollen, hetgeen voor de implementatie bevorderlijk is

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Bacteriële huidinfecties M68