MDR'en

Perifeer Arterieel Vaatlijden

Initiërende partij(en):
NVvH

Het initiatief voor deze richtlijn is afkomstig van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). De richtlijn is opgesteld door een multidisciplinaire commissie met vertegenwoordigers vanuit de vaatchirurgen, interventieradiologen, internisten, huisartsen, klinisch geriaters en beleidsadviseurs van de Hart&Vaatgroep. Naast de deelname van een afgevaardigde van de Hart&Vaatgroep in de werkgroep, werd er aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door organisatie van een focusgroep en afname van een enquête onder patiënten.

Inhoud van de richtlijn

Deze Multidisciplinaire richtlijn Perifeer Arterieel Vaatlijden richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) van de onderste extremiteit. Deze richtlijn is bestemd voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met (chronisch) PAV van de onderste extremiteit, binnen en buiten het ziekenhuis.

In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • De manier waarop en door wie de diagnose PAV dient te worden vastgesteld.
  • De behandeling van patiënten met claudicatio intermittens ter verbetering van de loopafstand en de kwaliteit van leven.
  • De behandeling van patiënten met verschillende typen PAV door middel van dotteren of stentplaatsing.
  • De ondersteunende medicamenteuze behandeling van patiënten met PAV na een dotterbehandeling, stentplaatsing of na een omleidingsoperatie (bypassoperatie).
  • De behandeling van kwetsbare ouderen met PAV met kritieke ischemie.
  • De organisatie van de zorg rondom patiënten met PAV.
  • Het informeren van patiënten met PAV ten aanzien van de verschillende behandelopties.

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Perifeer Arterieel Vaatlijden