MDR'en

Reumatoïde artritis en participatie (in arbeid)

Initiërende partij(en):
NVVG

Het doel van deze richtlijn is te komen tot een uitgangspunt voor behandelings- en begeleidingsstrategieën, gericht op herstel van optimaal functioneren, alsmede positioneren van het belang voor arbeid. De richtlijn wil bijdragen aan verbetering van de zorgverlening aan patiënten met RA. Een expliciet doel is ook verbetering van de kennis van patiënten en daarmee van de eigen regierol, verbetering van de communicatie tussen behandelaars onderling en tussen de patiënt, diens naasten en behandelaars. De richtlijn baseert zich op de CBO-richtlijn (2008) en geeft aanbevelingen, die daarop aanvullend zijn.

Inhoud van de richtlijn

De richtlijn is bedoeld voor professionals in de setting van het Nederlands stelsel van gezondheidszorg en sociale zekerheid. Dit zijn alle zorgverleners, die bij de behandeling en begeleiding van mensen met RA betrokken zijn.

In deze richtlijn komen aan de orde:

  • Arbeidgerelateerde problematiek: kenmerken en cijfers
  • Risicofactoren voor uitval en ziekte verzuim
  • Analyse en kwantificering van arbeidsproblematiek
  • Interventiestrategieën
  • Opbouw en samenspel in de behandel- en re-integratieketen

Aanverwante NHG-producten

NHG-Standaard Artritis