BLODA - studie. Langetermijneffect na behandeling van borstkanker: symptomen van depressie, angst en vermoeidheid.

Titel onderzoek Nederlands

BLODA - studie. Langetermijneffect na behandeling van borstkanker: symptomen van depressie, angst en vermoeidheid.

Titel onderzoek Engels

BLODA - study: Breast cancer Long-term Outcome on Depression, Anxiety and Fatigue.

Onderzoeksvraag

Wat is het verband tussen de behandeling van borstkanker en psychologische stress op de lange termijn?

Uitgangsvraag PICO

P

Vrouwen tenminste vijf jaar na de behandeling van borstkanker.

I

Behandeld met chemo- en/of radiotherapie

C

Leeftijd- en huisarts-gematchte vrouwen

O

Angst-, depressie- en vermoeidheidsklachten gemeten met de HADS en MFI-20 vragenlijst

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond
Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar psychologische stress (symptomen van depressie, angst en vermoeidheid) op de korte termijn na de diagnose en behandeling van borstkanker, is er over de lange termijn nog te weinig bekend. Het beter begrijpen van de prevalentie van lange termijn effecten op psychologische stress en de factoren die hier deel van uit maken, is belangrijk voor huisartsen omdat zij de patiënten op de lange termijn voor verdere controles zien.

Doel
Het doel van deze studie is te onderzoeken welke rol cardiale disfunctie en de mate van lichamelijke activiteit spelen in de relatie tussen borstkankerbehandeling met chemo- en/of radiotherapie en psychologische stress (symptomen van depressie, angst, vermoeidheid).

Methode
In huisartspraktijken worden 350 borstkankeroverlevenden geselecteerd en gekoppeld aan een leeftijd en huisarts-gematcht random cohort. Psychologische stress wordt gedefinieerd als symptomen van depressie, angst of vermoeidheid en worden verzameld met vragenlijsten. Daarnaast wordt een kort lichamelijk onderzoek verricht en een ECG gemaakt. Therapie-informatie wordt verzameld via ziekenhuisdossiers.

Onderzoeksvragen

  • Wat is de prevalentie van psychologische stress bij patiënten, die zijn behandeld voor borstkanker met chemo- en/of radiotherapie in vergelijking met een leeftijd- en huisarts-gematchte vrouwelijke controle groep?
  • Wat is de associatie van psychologische stress en cardiale dysfunctie, bepaald door echografisch onderzoek, bij vrouwen behandeld voor borstkanker met chemo- en/of radiotherapie in vergelijking met vrouwen zonder borstkanker?
  • Wat is de associatie van psychologische stress en type adjuvante therapie bij vrouwen behandeld voor borstkanker met chemotherapie (en eventueel radiotherapie) in vergelijking met vrouwen alleen behandeld met radiotherapie?

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Case-control studie

Onderzoeker

Drs. S.W.M.C. Maass

Contactpersoon

Dr. A.J. Berendsen (Lijncoördinator Oncologie, projectleider)

Andere betrokkenen

Prof. dr. P.F.M. Verhaak (psycholoog), Prof. Dr. M.Y. Berger (hoofd huisartsgeneeskunde), Prof. Dr. G.H. de Bock (epidemioloog), Prof. Dr. J.A. Gietema (medisch oncoloog), Dr. H. Burger (arts, epidemioloog), Dr. P. van der Meer (cardioloog), Dr. J.H. Maduro (radiotherapeut), J.A. Barentsen (research nurse)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek

Samenwerking(en) met andere afdelingen of instituten

Andere klinische afdelingen van eigen organisatie en andere organisatie.

Soort samenwerking

Echocardiogram gemaakt bij cardio research (UMCG). Afwijkende uitslagen op ECG's of echo's worden beoordeeld en voorzien van advies door de afdeling cardiologie. Onze afdeling is betrokken bij de Nederlandse Studie naar Depressie en Angst (NESDA).