De huidige praktijk van stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie bij ouderen in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Nederlands

De huidige praktijk van stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie bij ouderen in de huisartsenpraktijk

Titel onderzoek Engels

Current practice of deprescribing preventive cardiovascular medication in home-dwelling older people

Onderzoeksvraag

Wat is de incidentie van (succesvol) stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie bij ouderen in de huisartspraktijk en wat zijn de gevolgen daarvan voor het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit?

Uitgangsvraag PICO

P

70-plussers in de huisartsenpraktijk

I

Stoppen met preventieve cardiovasculaire medicatie

C

Continueren van preventieve cardiovasculaire medicatie

O

Cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Achtergrond:
Huisartsen worden regelmatig geconfronteerd met een dilemma met betrekking tot het gebruik van preventieve cardiovasculaire medicatie (PCVM) in oudere patiënten. Meer dan 60% van de Nederlandse 70-plussers gebruikt één of meer PCVM om het risico op atherosclerotische hart- en vaatziekten te verlagen. Echter, met het stijgen van de leeftijd en toenemende kwetsbaarheid wordt de balans tussen potentiële voor- en nadelen van PCVM-gebruik ongunstiger. De vernieuwde multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement bevat daarom een speciale module voor ouderen, met specifieke aandacht voor het stoppen van PCVM. Desondanks ervaren huisartsen mede door het gebruik aan bewijs onzekerheid bij het stoppen van PCVM bij ouderen.

Doel:
Het in kaart brengen van de huidige praktijk van het stoppen van PCVM bij ouderen in de huisartspraktijk, met name de mate van succes ervan op korte termijn en de effecten op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit.

Design:
Dit project omvat twee retrospectieve cohortstudies met routinematige verzamelde data uit de database van het Academisch Huisarts Ontwikkel Netwerk (AHON). Ten eerste worden de proportie van succesvol stoppen met PCVM, inclusief geassocieerde patiëntkarakteristieken en omstandigheden, en de redenen van niet-succesvol stoppen in kaart gebracht. Daarna worden de effecten van stoppen met PCVM op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit onderzocht.

Relevantie:
Met de verkregen inzichten hopen we ouderen en hun huisarts te ondersteunen in de besluitvorming rondom het stoppen dan wel continueren van PCVM-gebruik.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Etiologisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

A.R. Hodes

Contactpersoon

dr. E.C. de Haas

Projectleider

dr. E.C. de Haas

Andere betrokkenen

prof. dr. M.Y. Berger, promotor
prof. dr. S.U. Zuidema, promotor
dr. H.J. Luijendijk, co-projectleider

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Ouderen-kwetsbare patiënten-multimorbiditeit

Clusters

K. Hart-vaatstelsel

Voortgang

Lopend onderzoek