Effecten van het afbouwen van behandeling met levothyroxine in oudere personen: een zelf-gecontroleerde studie

Titel onderzoek Nederlands

Effecten van het afbouwen van behandeling met levothyroxine in oudere personen: een zelf-gecontroleerde studie

Titel onderzoek Engels

Effects of discontinuation of levothyroxine treatment in older adults: a self-controlled trial

Acroniem

RELEASE

Onderzoeksvraag

De RELEASE studie onderzoekt hoeveel personen van 60 jaar en ouder die langdurig levothyroxine gebruiken, geleidelijk deze levothyroxine behandeling kunnen afbouwen.

Uitgangsvraag PICO

P

Personen van 60 jaar en ouder die meer dan 1 jaar levothyroxine gebruiken

I

Geleidelijk afbouwen van levothyroxine

C

Continueren van levothyroxine (Zelf-controle voor afbouw)

O

Primaire uitkomst: TSH en vrije T4 op 52 weken na start afbouw
Secundaire uitkomsten: (schildklier specifieke) kwaliteit van leven en algemene gezondheid

Onderzoeksinstituut

Leids Universitair Medisch Centrum

Samenvatting van het onderzoek

Veel ouderen gebruiken het schildklierhormoon levothyroxine, dat vaak levenslang wordt gecontinueerd. Wetenschappelijk gezien is er veel onzekerheid of eenvoudige voortzetting de optimale aanpak is. Ten eerste kan de fysieke behoefte aan levothyroxine afnemen met de leeftijd, waardoor er een hoger risico is op overbehandeling en bijwerkingen. Ten tweede hebben grote studies bij subklinische hypothyreoïdie geen voordeel aangetoond voor het gebruik van levothyroxine. Interessant is dat de richtlijnen niet ingaan op de herbeoordeling van de indicatie. Deze zelf-gecontroleerde studie heeft als doel de effecten van het staken van de behandeling met levothyroxine bij ouderen te bepalen.

Deelnemers zijn personen van 60 jaar en ouder die minimaal 1 jaar levothyroxine gebruiken met een stabiele dosering van ≤150 µg en een thyroïd-stimulerend hormoon (TSH) waarde < 10 mU/L. Na een controleperiode van 12 weken wordt de behandeling met levothyroxine geleidelijk afgebouwd volgens een stapsgewijze aanpak met regelmatige controle van de schildklierfunctie onder begeleiding van hun huisarts. De primaire uitkomst is het percentage deelnemers dat stopt met levothyroxine met behoud van een vrije T4-spiegel binnen referentiewaarde en een TSH-spiegel <10 mU/L, 52 weken na de start van het afbouwen. Secundaire uitkomsten worden vergeleken met de controleperiode (zelfcontrole) en omvatten onder andere de effecten op kwaliteit van leven en algemene gezondheid. In totaal zullen 513 deelnemers worden gerekruteerd om het percentage deelnemers dat succesvol stopt met een betrouwbaarheidsinterval van 95% te kunnen schatten in de range van 45% tot 55%.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Zelf-gecontroleerde trial

Onderzoeker

Janneke Ravensberg

Contactpersoon

Drs. Janneke Ravensberg en Dr. Rosalinde Poortvliet

Projectleider

Dr. Rosalinde K.E. Poortvliet

Andere betrokkenen

Prof. Jacobijn Gussekloo
Dr. Robert Du Puy
Prof. Simon Mooijaart
Prof. Olaf Dekkers

ICPC codes

A91.06 T86

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Clusters

T. Endocriene klieren / voeding / metabolisme

Voortgang

Lopend onderzoek