Griepsurveillance

Titel onderzoek Nederlands

Griepsurveillance

Titel onderzoek Engels

Surveillance of Influenza Like Illness

Onderzoeksvraag

Monitoren van het verloop van de griepepidemie

Onderzoeksinstituut

NIVEL

Samenvatting van het onderzoek

De huisarts registreert de patiënten die haar raadplegen met een influenza achtige ziekte (IAZ), die moet voldoen aan een aantal criteria: de criteria van Pel.6 Deze zijn als volgt gedefinieerd: (Pel. 1965)*).

 

1             Een acuut begin, dus hoogstens een prodromaal stadium van drie tot vier dagen (inclusief preëxistente luchtweginfectie op een niet ziek makend niveau).

2             De infectie moet gepaard gaan met een temperatuurverhoging van tenminste 38oC, rectaal.

3             Tenminste één van de volgende symptomen moet aanwezig zijn: hoest, neusverkoudheid, rauwe keel, frontale hoofdpijn, retrosternale pijn, myalgieën.

*)           Pel. J.Z.S., 1965 Proefonderzoek naar de frequentie en de aetiologie van griepachtige ziekten in de winter 1963-1964. Huisarts en Wetenschap 1965;86:321.

 

Van de patiënt wordt tevens de leeftijd gerapporteerd.

De arts wordt daarnaast gevraagd bij 2 patiënten met IAZ per week een keel- en neuswat af te nemen, die voor nader onderzoek wordt opgestuurd naar het RIVM (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening).

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Diagnostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

G.A. Donker

Contactpersoon

M. Hooiveld

ICPC codes

R74 R77 R78 R80 R81

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Het NIVEL verzorgt de epidemiologische monitoring van de wekelijkse incidentie van influenza-achtige ziekte en het RIVM en de Erasmusuniversiteit de virologische analyses van monsters, gevoeligheid voor virostatica etc.