Kosteneffectiviteit van zelfhypnose toegevoegd aan de standaard behandeling van kinderen met functionele buikklachten

Titel onderzoek Nederlands

Kosteneffectiviteit van zelfhypnose toegevoegd aan de standaard behandeling van kinderen met functionele buikklachten

Titel onderzoek Engels

Cost-effectiveness of hypnotherapy through self-exercises in children with functional abdominal pain in primary care

Acroniem

ZelfHy studie

Onderzoeksvraag

Wat is de (kosten)-effectiviteit van zelfhypnose als thuisbehandeling toegevoegd aan standaardzorg van de huisarts, in vergelijking met standaardzorg alleen in kinderen met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom?

Uitgangsvraag PICO

P

Kinderen, 7 tot 18 jaar, die zich bij de huisarts presenteren met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom volgens de ROME IV criteria.

I

Zelfhypnose als thuisbehandeling voor 3 maanden naast standaard zorg.

C

Standaard zorg conform Nederlands Huisartsen Genootschap richtlijn buikpijn bij kinderen.

O

Primaire uitkomst is proportie kinderen met adequate vermindering van buikpijn op 12 maanden. Secondaire uitkomstmaten zijn frequentie en intensiteit van buikpijn, schoolverzuim, impact op dagelijkse functioneren, depressie en angst, pijn overtuigingen, slaapstoornissen, zorggebruik en kosten op de meetmomenten 3, 6 en 12 maanden.

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

VRAAGSTELLING
Wat is de (kosten)-effectiviteit van zelfhypnose als thuisbehandeling toegevoegd aan standaardzorg van de huisarts, in vergelijking met standaardzorg alleen in kinderen met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom?
HYPOTHESE
Zelfhypnose als thuisbehandeling toegevoegd aan standaard zorg van de huisarts is effectiever in adequate vermindering van buikpijn dan standaard zorg alleen.
STUDIE OPZET
Gerandomiseerde gecontroleerde trial met 12 maanden follow-up.
STUDIEPOPULATIE
Kinderen, 7 tot 18 jaar, die zich bij de huisarts presenteren met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom volgens de ROME IV criteria.
INTERVENTIE
Zelfhypnose als thuisbehandeling voor 3 maanden naast standaard zorg.
GEBRUIKELIJKE ZORG
Standaard zorg conform Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) richtlijn buikpijn bij kinderen.
UITKOMSTMATEN
Primaire uitkomst is proportie kinderen met adequate vermindering van buikpijn op 12 maanden. Secondaire uitkomstmaten zijn frequentie en intensiteit van buikpijn, schoolverzuim, impact op dagelijkse functioneren, depressie en angst, pijn overtuigingen, slaapstoornissen, zorggebruik en kosten op de meetmomenten 3, 6 en 12 maanden.
SAMPLE SIZE BEREKENING/DATA-ANALYSE
We zullen 200 kinderen includeren om een verschil in adequate vermindering van buikpijn van 20% te kunnen aantonen (55% gebruikelijke zorg vs 75% zelfhypnose). We zullen een intention-to-treat analyse doen als primaire analyse en een per protocolanalyse als secondaire analyse. Voor de dichotome primaire uitkomstmaat zullen we een logistisch multilevel regressie model gebruiken.
KOSTENEFFECTIVITEITSANALYSE/BUDGET IMPACT ANALYSE
De kosteneffectiviteit (KEA) analyse wordt uitgevoerd vanuit het maatschappelijk perspectief. Adequate vermindering van buikpijn is de primaire uitkomst in de KEA. Kostenutiliteit wordt berekend aan de hand van de EQ-5D-Y. In een Budget Impact Analyse zullen verschillende scenario’s voor de invoering van de zelfhypnose worden doorgerekend.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Therapeutisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

I.N. Ganzevoort

Contactpersoon

G.A. Holtman

Projectleider

G.A. Holtman

Andere betrokkenen

I.N. Ganzevoort - PhD
A.L. van der Veen - onderzoeksmedewerker
T. Fokkema - postdoc
M.Y. Berger - promotor
M.A. Benninga - adviseur
A.M. Vlieger - adviseur
A. Heida - adviseur
H.J Mol-Alma - adviseur

ICPC codes

D01 D06 D93

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

Jeugd
SOLK

Clusters

D. Spijsverteringsorganen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

uitwisselen van kennis en data