Stemmingsmonitoring bij oncologische patiënten in de eerste lijn

Titel onderzoek Nederlands

Stemmingsmonitoring bij oncologische patiënten in de eerste lijn

Titel onderzoek Engels

Monitoring of affect in patients with a malignancy in primary care

Acroniem

SMOEL

Onderzoeksvraag

Wat is in de huisartsenpraktijk de haalbaarheid van elektronische zelfmonitoring van stemmingsklachten met EMA bij patiënten met in opzet curatief behandelde kanker?

Uitgangsvraag PICO

P

Deelnemers zijn in opzet curatief behandeld voor colorectaal, mamma- of prostaat carcinoom en hbben de initiele behande;in achter de rug. Zij hebben een relatief gunstige prognose waardoor de psychische gezondheid op langere termijn van belang is.

I

Ecological Momentary Assessment’ (EMA). Hierbij wordt de patiënt gevraagd om via de smartphone driemaal per dag op verschillende tijdstippen een beperkt aantal vragen in te vullen over de stemming op dat moment. Hierdoor kunnen patiënt en huisarts eerder en beter inzicht krijgen in het eventueel ontstaan van een depressie

O

Haalbaarhaal gedefineerd als:

1. 'reach’: hoeveel van de geïdentificeerd patiënten komen daadwerkelijk in aanmerking voor deelname?
2. ‘response’: hoeveel van de uitgenodigde patiënten zijn bereid om deel te nemen?
3. 'dose delivered': worden de geplande EMA meldingen ook daadwerkelijk verstuurd en zijn er misschien technische problemen?
4. 'dose received': hoe vaak vulden patiënten de EMA in en hoe lang zij deden zij dat gedurende een maximum van 6 weken?

Onderzoeksinstituut

Universitair Medisch Centrum Groningen

Samenvatting van het onderzoek

Patiënten ouder dan 18 jaar en curatief behandeld voor coloncarcinoom, mammacarcinoom, prostaatcarcinoom of een Hodgkinlymfoom worden 3-6 maanden na het afronden van hun bestraling/chemotherapie via hun huisarts benaderd voor deelname aan het onderzoek. Naast informatie over het onderzoek ontvangen zijn daarbij de 'Patient Health Questionnaire' (PHQ-2, variant met 2 items). Patiënten die positief scoren op de PHQ-2 en informed consent geven kunnen deelnemen. Zij installeren vervolgens de EMA-app op hun telefoon. Hierop beantwoorden zij gedurende 6 weken op 3 'random' momenten verdeeld over de dag enkele vragen over hun stemming. Per invulmoment kost dit ongeveer anderhalve minuut. In het onderzoeksprotocol zijn enkele voorbeeldvragen opgenomen. Na afloop van de meetperiode krijgen patiënten inzage in de resultaten van deze EMA -zelfmonitoring. Desgewenst kunnen zij de uitslag met hun huisarts bespreken en eventuele vervolgstappen nemen.
Middels dit pilot-onderzoek willen we de haalbaarheid onderzoeken van op deze wijze uitgevoerde selectie en inclusie van patiënten. Daarnaast onderzoeken we de bereidheid van deze specifieke patiëntengroep tot zelfmonitoring van stemming met EMA gedurende 6 weken. Wij streven naar de inclusie van 30 deelnemers.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Prognostisch

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Observationele cohortstudie

Onderzoeker

M.E. Stegmann

Contactpersoon

M.E.Stegmann

Projectleider

H Burger

Andere betrokkenen

D. Brandenbarg, epidemioloog, programmaleider oncologie in de eerste lijn
I. de Vries, kaderhuisarts GGZ
H. Riese, psycholoog, EMA specialist
M. Schoevers, psycholoog

ICPC codes

D75 X76 Y77

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Ja

Onderzoeksagenda categorieën

E-health-innovatie/modernisering
GGZ
Oncologie

Clusters

P. Psychische problemen

Voortgang

Lopend onderzoek

Soort samenwerking

Expertise