Verminderen van duizeligheid bij ouderen: de RODEO studie

Titel onderzoek Nederlands

Verminderen van duizeligheid bij ouderen: de RODEO studie

Titel onderzoek Engels

Improving the prognosis of dizzy elderly: a three-arm validation and intervention study in general practice

Onderzoeksvraag

Het onderzoek bestaat uit twee delen, een predictiestudie (observationele studie) en een interventiestudie. Onderzoeksvragen: (1) Wat is de voorspellende waarde van een recent ontwikkelde beslisregel in de huisartsenpraktijk voor het identificeren van duizelige ouderen met een ongunstige prognose? (2) Is een meervoudige interventie - gericht op de behandeling van risicofactoren voor een ongunstig beloop - effectiever dan gebruikelijke zorg bij de behandeling van duizeligheid bij  ouderen? 

Uitgangsvraag PICO

P

Duizelige ouderen (65+)

I

Meervoudige behandeling gericht op het behandelen van risicofactoren voor een ongunstige prognose van duizeligheid

C

Gebruikelijke zorg

O

Impact van duizeligheid op het dagelijks leven van de patiënt

Onderzoeksinstituut

VUmc

Samenvatting van het onderzoek

De kern van het onderzoek is het verbeteren van de kwaliteit van leven bij ouderen met duizeligheid. Het onderzoek zal worden uitgevoerd in de huisartsenpraktijk middels een driearmig cluster-gerandomiseerd gecontroleerd design. Het onderzoek bestaat uit twee delen, een predictiestudie (observationele studie) en een interventiestudie. Onderzoeksvragen: (1) Wat is de voorspellende waarde van een recent ontwikkelde beslisregel in de huisartsenpraktijk voor het identificeren van duizelige ouderen met een ongunstige prognose? (2) Is een meervoudige interventie - gericht op de behandeling van risicofactoren voor een ongunstig beloop - effectiever dan gebruikelijke zorg bij de behandeling van duizeligheid bij ouderen? Tijdens de predictiestudie zal een eerder ontwikkelde beslisregel voor duizelige ouderen met een ongunstige prognose worden gevalideerd. Tijdens de interventiestudie zullen wij onderzoek doen naar de effectiviteit van een samengestelde interventie bij ouderen met duizeligheid. Deze interventie bestaat uit respectievelijk één, twee of drie deelinterventies: (1) het geven van een medicatieadvies door een apotheker (bij gebruik van 3 of meer Fall-Risk Increasing Drugs), (2) het geven van stepped-care door een praktijkondersteuner GGZ (indien sprake is van een angst- of stemmingsstoornis) en (3) het geven van oefentherapie door een fysiotherapeut (indien sprake is van verminderde functionele mobiliteit).

Van de 375 geïncludeerde patiënten zullen, op basis van de mate van ervaren beperking als gevolg van de duizeligheid, 250 patiënten deelnemen aan de interventiestudie. Er zal worden gerandomiseerd op (huisartsen-)praktijkniveau. De overige 125 patiënten zullen deelnemen aan de predictiestudie.

Startdatum onderzoek

Type onderzoek

Combinatie van predictorstudie en interventiestudie

Aard van het onderzoek

Medisch inhoudelijk

Design van het onderzoek

Randomized (controlled) trial

Onderzoeker

drs. H. Stam

Contactpersoon

H. Stam

Andere betrokkenen

dr. O.M. Maarsingh (projectleider, huisarts, postdoctoraal onderzoeker), Prof. dr. H.E. van der Horst (hoogleraar huisartsgeneeskunde en afdelingshoofd, promotor), dr. J.C. van der Wouden (universitair hoofddocent, copromotor)

Beantwoordt het onderzoek een geprioriteerde kennislacune(s) uit de onderzoeksagenda huisartsgeneeskunde?

Nee

Voortgang

Afgerond onderzoek