MDR'en

Overdracht van medicatiegegevens in de keten

Initiërende partij(en):
ActiZ, ASKA, FMS, FNT, GGD GHOR Nederland, GGZ Nederland, InEen, KAMG, KNMG, KNMP, KNMT, Napco, NFU, NHG, NVAVG, NVZ, NVZA, Patiëntenfederatie Nederland, Verenso, VGN, VN&VN, ZN.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de totstandkoming van de herziening gefinancierd.

Inhoud van de richtlijn 

De MDR dient ter bevordering van een goede overdracht van medicatiegegevens in het netwerk van de patiënt zodat voorschrijvers, apothekers, en toedieners op het moment van voorschrijven, ter hand stellen en toedienen binnen de keten continuïteit van zorg kunnen leveren en een verantwoorde risico-inschatting kunnen maken ten behoeve van veilige medische en farmaceutische zorg.  

De richtlijn is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin farmaceutische zorg wordt verleend en medicatie ter hand wordt gesteld of toegediend.  Bij de richtlijn ‘Overdracht van medicatiegegevens in de keten’ hoort een informatiestandaard, een patiëntenversie, een implementatieplan en een meetinstrument.